Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet
Enheten för skoglig fältforskning äger och administrerar databasen Silvaboreal och har på uppdrag av fakulteten för skogsvetenskap ansvaret att förvalta SLU:s långliggande fältförsök.

Skogforsk
Använder databasen i första hand för att kunna ha en bra dialog med markvärdarna.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen använder databasen för att registrera egna demonstrationsytor, vilka används i utbildnings- och informationssammanhang.

Sveaskog
Sveaskog har ett stort antal försök på sin mark. För att underlätta hanteringen av dessa ur ett markägarperspektiv, så medverkar Sveaskog i utvecklingen av Silvaboreal.

Energimyndigheten, IVL och SkogForsk
Medverkar i temat Biocomp där försök som handlar om skogsbränslen ingår.

 

Varför behövs Silvaboreal?
Silvaboreal är en svensk registerdatabas över skogliga fältförsök. Syftet med den är att i första hand öka tillgängligheten av den information som är knuten till skogliga fältförsök och demonstrationsytor runt om i landet.

Vem står bakom Silvaboreal?
Silvaboreal ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och administreras av Enheten för skoglig fältforskning. SLU, tillsammans med Skogforsk, är huvudansvariga för uppbyggandet och utvecklingen av databasen. Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, IVL och Sveaskog deltar också i utvecklingen och uppbyggnaden av Silvaboreal.

Vision för databasen
Förhoppningen är att Silvaboreal blir en efterfrågad och väl använd kunskapsbank över skogliga fältförsök för såväl forskning som det praktiska skogsbruket.

Vad händer nu?

  • Vi har påbörjat arbetet på en stor uppdatering av SilvaBoreal, med avsikt att modernisera systemet.
  • Arbetet för att kunna göra en samlad import av Skogforsks genetikförsök har påbörjats.
  • Kartdata-tjänster som innehåller geografisk information om försöken vidareutvecklas. Detta blir förbättrade planeringshjälpmedel vid den operativa planeringen hos markvärdarna.
  • En uppdaterad version av appen ”SilvaLocator” finns för nedladdning.
  • I samarbete med Skogsstyrelsen utvecklas en rutin för att kunna stämma av Silvaboreals försöksområden mot inkomna avverkningsanmälningar och gödslingsärenden.

Vad gör Enheten för skoglig fältforskning?
Enheten för skoglig fältforskning vid SLU har som målsättning att bedriva och utveckla långsiktig, kvalitetssäkrad fältforskning och fortlöpande miljöanalys. Enheten bedriver en bred verksamhet inom både grundläggande och tillämpad forskning.

Vad gör Skogforsk?
Skogforsk ska tillföra tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart svenskt skogsbruk och på så sätt säkerställa viktiga samhällsmål.